Logopedia

Cel studiów

Studia przeznaczone są do absolwentów uczelni wyższych, głównie kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych z przygotowaniem pedagogicznym, umożliwiającym podjęcie pracy jako nauczyciel - logopeda.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, kulturowych i medycznych. Zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozp. MEN z dnia 17 stycznia 2012 r.)

Absolwenci studiów posiadać będą wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do opracowywania programów postępowania profilaktycznego; przeprowadzenia diagnozy logopedycznej; określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych. Studia przygotują do prowadzenia terapii logopedycznej, nastawionej na usuwanie wad wymowy oraz korygowanie zaburzeń mowy, a także  do udzielania opiekunom dzieci i ich nauczycielom, porad dotyczących wspomagania rozwoju mowy.

 Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu medycyny, psychologii, lingwistyki, a także z zakresu teorii i praktyki logopedycznej takie jak:

•          anatomia, fizjologia i patologia człowieka

•          audiologia

•          dialektologia

•          drama w terapii logopedycznej

•          dydaktyka postępowania logopedycznego

•          dysleksja i dysgrafia

•          edukacja medialna w logopedii

•          emisja głosu

•          fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

•          foniatria i laryngologia

•          kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

•          kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej

•          nauka o języku

•          neuropsychologia

•          ortodoncja

•          pojęcia i systemy pedagogiczne

•          praktyka logopedyczna (np. przedszkola (powszechne, integracyjne), szkoły (powszechne, integracyjne), poradnie (psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne), ośrodki szkolno-wychowawcze (dla dzieci z zaburzeniami słuchu, dla dzieci z zaburzeniami wzroku), placówki medyczne)

•          profilaktyka logopedyczna

•          psychiatria dziecięca

•          psychologia rozwojowa

•          seminarium dyplomowe

•          wprowadzenie do logopedii

•          zaburzenia mowy - afazja

•          zaburzenia mowy - dyslalia, alalia

•          zaburzenia mowy - dysglosja z elementami języka migowego

•          zaburzenia mowy - dyzartria, anartria

•          zaburzenia mowy - jąkanie

•          zaburzenia mowy - oligofazja

•          zaburzenia mowy w autyzmie

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikowania programu kształcenia i planu studiów.

 

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW).

Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk logopedycznych oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , a także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Studia uprawniają do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy potwierdzone świadectwem.

Absolwenci mogą wykonywać pracę w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i specjalnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych; ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu; prywatnych gabinetach logopedycznych i placówkach medycznych.

 

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą w ciągu czterech semestrów i obejmują 600 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach,  warsztatach oraz praktykach. Zajęcia będą realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w korzystnych dla uczestników studiów  terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

Infolinia rekrutacyjna: 662 111 333 Zadzwoń teraz! 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
  • ksero dowodu osobistego

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane