Regulamin

Regulamin

REGULAMIN STUDIÓW

Uniwersytetu Dziecięcego „Profesor Bodzio”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego wydział zarządzania w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 20a, zwana dalej Organizatorem, tworzy projekt pod nazwą „Uniwersytet Dziecięcy – Profesor Bodzio”.

 

 1. Cele i zadania Uniwersytetu
 2. Program Uniwersytetu Dziecięcego przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat. Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty w salach uczelni (oraz w terenie) i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Program podzielony jest na kierunki (ogłaszane w każdym roku akademickim), dostosowane do wieku dzieci:
  A. (6-7 lat)
  B. (8-9 lat)
  C. (10 -11 lat)
  D. (12-14 lat).
 3. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego może zostać każde dziecko, które spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Studentem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.

   

  III. Organizacja działań Uniwersytetu Dziecięcego – Profesor Bodzio

 5. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu (Studentami Uniwersytetu Dziecięcego – Profesor Bodzio) poprzez stronę internetową: www.profesorbodzi.edu.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – jesienny i wiosenny.
 7. Nauczanie na Uniwersytecie Dziecięcym jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów, cykli wykładów lub wycieczek.
 8. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie miasta, w którym działa Uniwersytet Dziecięcy. Studenci są informowani o miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Ramowy plan zajęć na bieżący rok akademicki dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego od października każdego roku akademickiego.
 10. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Uniwersytetu Dziecięcego zamieszczane są na stronie internetowej www.janski.szczecin.pl oraz www.profesorbodzio.pl i prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Student akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line lub umieszczanie na wyżej wymienionych stronach w formie podcastów.
 11. Uniwersytet Dziecięcy ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 6 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

   

  IV. Zasady rekrutacji


 12. Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy – Profesor Bodzio prowadzona jest od czerwca do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
 13. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego „Profesor Bodzio”.
 14. Przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dziecięcym pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące uczestnictwo w zajęciach oraz rodzeństwo dotychczasowych studentów. Nowi studenci rekrutowani są tylko w przypadku wolnych miejsc w kolejności zgłoszeń.
 15. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu Dziecięcy jest:
  a. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia,
  b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet Dziecięcy – Profesor Bodzio,
  c. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie VI Regulaminu.
 16. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje identyfikator oraz indeks Uniwersytetu Dzieci, które zobowiązany jest posiadać podczas zajęć Uniwersytetu Dziecięcego.

  V. Zasady wyboru kierunku
 17. O zapisaniu dziecka na dany kierunek decydują rodzice dziecka, uwzględniając propozycje Uniwersytetu Dziecięcego oraz dostępność kierunku dla danej grupy wiekowej.

O zapisaniu dziecka na dany kierunek organizowany w ramach Uniwersytetu Dziecięcego decyduje wiek dziecka oraz decyzja rodziców uwzględniająca propozycje uniwersytetu Dziecięcego.

 1. Pełny program Uniwersytetu Dziecięcego Profesor Bodzio jest podawany oddzielnie, na stronach internetowych, w miesiącu czerwcu, poprzedzającym kolejny rok akademicki.
 2. Program każdego kierunku realizowany jest w cyklu rocznym. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym momencie roku akademickiego w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego programu Uniwersytetu Dziecięcego.

   

  VI. Opłaty

 3. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego – Profesor Bodzio jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych i merytorycznych działalności Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie.
 4. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach, opłaty rekrutacyjnej oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
 5. W sytuacji kiedy na Uniwersytet zapisana jest trójka i więcej dzieci – dziecko, które uczęszcza na najniższy kierunek nie płaci za zajęcia.
 6. Uniwersytet Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 7. Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów zajęć mogą ubiegać się o stypendia. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek o stypendium. Stypendia przydzielane są z puli funduszu stypendialnego dostępnego na dany rok akademicki. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Komisja stypendialna Organizatora przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku stypendialnym.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności stypendium może zostać cofnięte w przypadku: odnotowania trzech nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka na zajęciach oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Jeśli student zgubi indeks lub identyfikator, o których mowa w punkcie IV.5. Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł. na rachunek bankowy Organizatora.

  VII. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach
 11. Każdy Student otrzymuje zaproszenie do udziału w zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Uniwersytet Dziecięcy.
 12. Łączna liczba miejsc na zajęciach warsztatowych z danego bloku tematycznego jest taka sama jak liczba studentów danego kierunku. Liczba osób biorących udział w jednej grupie zajęciowej jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
 13. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy opiekunów.
 14. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Studentów.
 15. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
 16. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
 17. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 18. W wycieczkach naukowych Studenci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/ opiekunem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
 19. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów.

   

  VIII. Zaliczenie roku akademickiego

 20. Wszyscy Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego.

   

  IX. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dziecięcym „Profesor Bodzio”

 21. Jeśli Student zrezygnuje z udziału w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego w terminie 30 dni od daty uiszczenia opłaty, będzie ona zwrócona Studentowi, po potrąceniu kosztów indeksu, identyfikatora oraz zajęć, które już się odbyły.
 22. Student informuje dziekanat Uniwersytetu Dziecięcego o rezygnacji z udziału w studiach na Uniwersytecie Dziecięcym drogą elektroniczną.
 23. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w pkt 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
 24. W przypadku rezygnacji z udziału w studiach po terminie opisanym w pkt 1 opłata nie będzie zwracana.

   

  X. Odwołanie zajęć przez Uniwersytet Dziecięcy

 25. Uniwersytet Dziecięcy zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
  a. liczba Studentów, którzy dokonali zapisu na Uniwersytet Dziecięcy nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej
  b. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  c. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
  d. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 26. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 27. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

   

  XI. Procedura reklamacyjna

 28. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego „Profesor Bodzio” należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 29. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Studenta adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Studenta lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Studenta/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 31. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.

   

  XII. Przetwarzanie danych osobowych

 32. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Uniwersytet Dziecięcy „Profesor Bodzio”, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie Uniwersytetu Dziecięcego, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celu związanym z organizacją projektu Uniwersytet Dziecięcy „Profesor Bodzio” oraz związanych z nim imprez.
 33. Administratorem bazy danych osobowych Studentów jest Organizator (Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie, ul. Dworcowa 20a).
 34. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania).
 35. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 36. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Dziecięcy – Profesor Bodzio przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 37. Student (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej projektu Uniwersytet Dziecięcy – Profesor Bodzio (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

   

  XIII. Postanowienia końcowe

 38. W szczególnych wypadkach Organizatorzy mogą dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dziecięcego. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.
 39. Studenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego i stosować się do nich.
 40. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego „Profesor Bodzio” oznacza, iż Student akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.
 41. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami.
 43. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego, pod adresem www.profesorbodzio.edu.pl orazwww.janski.szczecin.pl
 44. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2014 r.